Akce

Archív

-

Hezky èesky

literární klub - Procházka prozaickými texty souèasných autorù
Více
-

Stanislav Sucharda a Pardubice

pøednáška
Více
-

Milé mamince

ýroba pøáníèek pro maminky ke "Dni matek"
Více
-

Vyhlášení literární soutìže O pardubický pramínek

Více
-

Vyhlášení literární části soutěže Evropa ve škole

Více
-

Oka-mžiky života vìnované Jiøímu Platenkovi

propozice:kulturní služby -fotografie
Více

SOUTÌŽ!!! SOUTÌŽ!!! SOUTÌŽ!!!

Více