Akce


HRAVÉ KLUBÍÈKO

- Budeme si hrát, povídat a zpívat se zvíøátky.Tìšit se mùžete na dìtské hry, písnièky a malování.Souèasnì bude v prostorách šatny probíhat prodejní výstava šitých hraèek, polštáøkù a voòavých pytlíèkù.