Akce


NONSTOP ÈTENÍ aneb pocta Karlu Èapkovi

- Od 9,00 do 14,00 probìhne v dìtském oddìlení nonstop ètení za úèasti hercù Východoèeského divadla v Pardubicích.