Akce


POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH

- Již páté pokraèování pravidelného literárního cyklu. Ménì známá tvorba jednoho z nejvýznamnìjších souèasných èeských autorù. Pøipravila a uvádí: Karla Jará Hudební doprovod vybrala : Zuzana Grohová