Akce


POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH

- Šesté pokraèování pravidelného cyklu bude zamìøeno na ètyøi romány z období antického Øíma - Køik neviditelných pávù, Pod maskou smích, Spartakus a Není øímského lidu. Pøednáší Karla Jará, hudební ukázky vybrala Zuzana Grohová.