Akce


VÁNOCE, VÁNOCE PØICHÁZEJÍ...

- V prosinci probíhá na dìtském oddìlení výstavka tradièního vánoèního perníku. Pøijïte se podívat, jaké perníèky se peèou ve Vídni nebo v polské Wroclawi a porovnejte je s èeskými. Pochlubit se mùžete i vlastními výrobky, které rádi vystavíme. Pøijïte se s námi podìlit o vánoèní radost a potìšení.