Akce


VENDELÍNKOVA POHÁDKOVÁ OLYMPIÁDA

- V dobì od 13,00 - 16,00 hodin vás pøivítáme v království pohádek. Ti,kteøí splní pohádkové úkoly, obdrží medaily a osvìdèení. Noví ètenáøi z øad dìtí, které se prokáží tímto osvìdèením, mohou užívat služeb dìtského oddìlení celý rok ZDARMA. Bavit vás bude i kreslíø J.H.Lušovský. Urèeno dìtem 4-11 let.