Akce


Výstava výtvarných a literárních prací

- po celý èerven bude v prostorách dìtského oddìlení instalována výstava výtvarných prací našich ètenáøù spolu s výtvarnými pracemi krajského kola soutìže Evropa ve škole a literárních prací žákù ZŠ,SŠ a ZUŠ "O pardubický pramínek",poøádaných oddìlením kulturních služeb pøi Krajské knihovnì v Pardubicích. Vstup na výstavu je pro všechny dìti zdarma.