Akce


ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM

- Odpoledne v knihovnì, plné her a soutìží.Tentokrát se zamìøíme na tvorbu bratøí Èapkù.Zakonèíme pøednesovým ètením ve spolupráci s herci Východoèeského divadla v Pardubicích. PØIJÏTE DO KNIHOVNY v dobì od 14,30 do 18,30 hodin. VŠECHNY DÌTI JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNY !!!