Akce


ZNÁME ŽIVOT A DÍLO SOUROZENCU ÈAPKOVÝCH ?

- Po celý øíjen si mùžete vyzkoušet své znalosti života a díla sourozencù Èapkových v testu, který jsme pro vás pøipravili. Vyplnìné listy mùžete odevzdávat DO KONCE ØÍJNA ve studovnách ( všeobecné v 1.poschodí a regionální v pøízemí). O výsledcích soutìže budete informováni ve všech oddìleních knihovny a na informaèních nástìnkách. Pro úspìšné soutìžící budou pøipraveny KNIŽNÍ ODMÌNY. TÌŠÍME SE NA VAŠI ÚÈAST V SOUTÌŽI