Aktuality


Akreditovaný kurz pro sbormistry na rok 2019

Název vzdělávacího programu: Zvyšování kompetencí učitelů HV na ZŠ, SŠ a ZUŠ v oblasti práce s pěveckými sbory I

Plánované místo konání: Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, Pardubice, univerzální sál (2. p.)

Hodinová dotace:
5 sobotních lekcí, každá lekce 5 vyučovacích hodin v čase 11– 16 hodin

Závazná přihláška ke stažení zde.

Více informací obdržíte:
tel.: 466 531 243 hudební oddělení,
mobil:  792 363 302 Denisa Machů nebo 608 314 670 Lucie Jirglová

Přehled témat a jejich anotace:

23. února 2019, 5 vyučovacích hodin
Lektor: Mgr. Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník, držitelka Ceny České hudební rady za celoživotní přínos pro rozvoj sborového zpěvu a propagaci české hudební kultury v zahraničí (2017)

Zpěv je radost. Seminář o sborovém zpěvu dětí a mládeže doplněný o praktické ukázky práce s vokálním triem zaměřený na tyto tematické okruhy:
1) práce s dětským hlasem jako interpretačním prostředkem – vedení fráze, harmonické slyšení, začátky vícehlasu
2) dramaturgie sboru – výběr repertoáru, práce s partiturou, plán koncertní činnosti
3) průběh zkoušky – nácvik nové písně, procvičování repertoáru, mimosborové aktivity
4) budování sebevědomí sboru – postavení sboru na škole a v místě působení, koncerty, soutěže

30. března 2019,  5 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. Dana Pražáková, sbormistryně Svitavského dětského sboru při ZUŠ Svitavy, dětských sborů Kantiléna a Slavíček při ZUŠ Luže, dětského pěveckého sboru při ZŠ Březová nad Svitavou

Jak se rodí muzikál. Příprava dětského muzikálu se školním sborem na prvním stupni ZŠ od vzniku scénáře, překonávání nejčastějších úskalí během nastudování až po výrobu kulis a kostýmů. Seminář s praktickou dílnou a nácvikem částí vybraného muzikálu.


21. září 2019,  5 vyučovacích hodin

Lektor: PhDr. Jan Pirner, sbormistr sboru Radost Praha, kulturně výchovný pracovník NIPOS Artama, člen Pražského komorního sboru, pracovník kabinetu hudební historie při Etnologickém ústavu AV

Sborová literatura a dramaturgie pro dětské (středoškolské) pěvecké sbory. Obsahem první části kurzu je seznámení s tvorbou vhodné dramaturgie zejména pro dětské pěvecké sbory z hlediska jejich věkového složení a vyspělosti sboru, místa konání vystoupení (koncertní síň, studio, plenér) či typu vystoupení (běžný školní koncert, soutěžní vystoupení, výchovný koncert, natáčení CD). Jeho snahou je upozornit rovněž na nejčastější dramaturgické omyly. Druhá část kurzu přináší přehled nejvýznamnějších zdrojů sborové literatury (Knihovna NIPOS, NKP, MKP, krajské knihovny, internetové zdroje ad.).


19. října 2019,  5 vyučovacích hodin

Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph. D., přední hlasová poradkyně, pedagog katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK Praha, lektorka České společnosti pro hudební výchovu ČR

Metodika práce s hlasem I – čistota intonace a pěvecká technika, základy hlasové hygieny, péče o hlas v období mutace, rozdělení do hlasových skupin, výchova sólistů, cviky pro vnímání pocitu uvolnění, vytváření funkčního napětí, hry pro výcvik pěveckého postoje, cviky pro navození prohloubeného žeberně-bráničního dechu, elasticity a vitality dechového aparátu, navození hlavové rezonance a měkkého hlasového začátku, vyrovnávání barvy hlasu (vokálů, hlasových poloh), cvičení na rozšiřování hlasového rozsahu.


23. listopadu 2019,  5 vyučovacích hodin

Lektor: MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph. D., dirigent a sbormistr souboru Piccolo coro & Piccola orchestra, sbormistr Státní opery Praha, pedagog Pražské konzervatoře, vedoucí oddělení sbormistrovství na PedF UK Praha

Nebojme se Martinů I – tematický seminář k výročí úmrtí Bohuslava Martinů, dirigentské ztvárnění, práce s pěveckou frází, problematika propojení deklamace a metra, recitativní dirigování, ukázky na skladbách např. Otvírání studánek, Romance z pampelišek, madrigaly, Čtyři písně o Marii, Petrklíč atd.