Pro knihovny


Vzdělávací akce v prezenční formě (od 23. 11. do 12. 12.)

Vzdělávací akce v prezenční formě (od 23. 11. do 12. 12.)

Dle aktuálně platného usnesení vlády č. 1201 ze dne 20.11.,   přetrvává po dobu prodlouženého nouzového stavu, tj. 23.11. - 12.12. zákaz vzdělávacích akcí v prezenční formě.  Zkoušky je možné obnovit  pouze pro činnosti, regulované právními podmínkami a to v počtu max. 10 osob + max. 3 osoby z veřejnosti je-li zkouška veřejná.

 

Výtah příslušné části vládního usnesení č. 1201  ze dne 20,11.2020 (v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9 2020,   usnesení č. 996 ze dne 8.10., usnesení č.1079 ze dne 21.10 a následně usnesení č. 1116 ze dne 30.10.): "Vláda v rámci nouzového stavu zakazuje: kongresy,  vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,  s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného 3 sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti,  nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti."

 

Plné znění vládního usnesení č. 1201 ze dne 20.11.2020