Anniversary

Obchodní dům Globus v Pardubicích

Anniversary today 01.09.1999

zavedl Dopravní podnik města Pardubic novou trolejbusovou linku čís. 33, jezdící na trati Nádraží ČD - GLOBUS (již je zrušena).

Anniversary today 01.09.1998

zahájila svůj provoz pardubická Lékařská služba první pomoci pro dospělé v nových prostorách v budově Dopravní zdravotní služby v Pardubičkách.
Gymnázium  v Holicích

Anniversary today 01.09.1998

byl za účasti zástupců ministerstva školství, Okresního úřadu, školského úřadu atd. položen základní kámen ke stavbě gymnázia v Holicích "Na Mušce", jejíž náklady jsou rozpočteny na 120 mil. Kč.

Anniversary today 01.09.1998

byly pro nedostatek dětí uzavřeny základní školy v Třebosicích a Vysokém Chvojně.

Anniversary today 01.09.1998

rozhodlo bohdanečské městské zastupitelstvo o zřízení městské policie v L. Bohdanči od 1. ledna 1999.

Anniversary today 01.09.1997

byla dána v Černé za Bory do provozu výrobní hala nizozemské firmy NEDCON.

Anniversary today 01.09.1997

si první čtyři občané prohlédli na zvláštním pracovišti ministerstva vnitra v Pardubicích tajné svazky, které o nich v minulosti vedla StB.
Vyšší zdravotnická škola v Pardubicích

Anniversary today 01.09.1996

zahájila činnost Vyšší zdravotní škola v Pardubicích. Má statut školy v oboru diplomované porodní asistentky.
Logo školy

Anniversary today 01.09.1995

zahájila v Pardubicích výuku Labská soukromá hotelová škola, nabízející odbornou přípravu v oboru kuchař a číšník.

Anniversary today 01.09.1994

bylo v areálu pardubické letecké základny otevřeno školící středisko pro příslušníky Policie ČR.

Anniversary today 01.09.1993

byla v Pardubicích otevřena filiálka Čs. obchodní banky.
Msgre. Josef Kajnek

Anniversary today 01.09.1993

byl po generální opravě po více než dvaceti letech znovu otevřen a vysvěcen klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Za značného zájmu věřících se slavnosti zúčastnil světící biskup královéhradecký Msgre. Josef Kajnek, kněz Jan Pazdera (ten sloužil poslední mši svatou před uzavřením kostela a řada dalších hostí).
Rádio Profil díky tomuto novému vysílači hodně rozšířilo pokryté území (Chotěboř)

Anniversary today 01.09.1992

rozšířilo RADIO PROFIL Pardubice vysílání na dobu od 6 do 22 hodin.
MUDr. Messany na fotografii vpravo

Anniversary today 01.09.1991

zahájila v Pardubicích oficiálně činnost Messanyho nadace, nazvaná podle známého pardubického chirurga primáře MUDr. Františka Messanyho.

Anniversary today 01.09.1991

byl v Pardubicích ustaven atletický klub AC Pardubice jako pokračovatel v lehkoatletické činnosti dřívějších SK Pardubice (1906-1933), TAK AC Stadión Pardubice (1933-1936), Sokola Pardubice I. (1949-1951), Slavie Pardubice (1952

Anniversary today 01.09.1990

byla zřízena na poště Pardubice 2 POSTFAXová stanice.
Sportovní gymnázium v Dašické ulici

Anniversary today 01.09.1984

vzniklo v Pardubicích v býv. základní škole U Kostelíčka Sportovní gymnázium.

Anniversary today 01.09.1982

byla v Cholticích dána do provozu první etapa nové školy - 5 učeben a tělocvična.
Mateřská škola v ul. Čs. armády po dokončení v roce 1979

Anniversary today 01.09.1979

byla v Pardubické ulici v Holicích otevřena v nově vybudovaném objektu další mateřská škola.
Uhlí pro chvaletickou elektrárnu

Anniversary today 01.09.1977

byla zahájena pravidelná přeprava uhlí po Labi do chvaletické elektrárny.

Anniversary today 01.09.1977

byla v Rohovládově Bělé otevřena nová školní budova.

Anniversary today 01.09.1964

byla v budově tehdejší SVVŠ ("jedenáctiletky") v Holicích zřízena "zvláštní škola".

Anniversary today 01.09.1960

byla v Holicích zahájena činnost tehdejší Hudební školy v nově upravené budově v Husově ulici (dnešní ZUŠ).

Anniversary today 01.09.1959

byla v Přelouči otevřena nová budova školy pro I. a II. stupeň. Je v ní umístěno i gymnázium.
Z interiéru SPŠE (dříve "nové reálky")

Anniversary today 01.09.1951

byla v Pardubicích v tzv. "nové" reálce na rohu třídy Karla IV. a Jahnovy ulice zahájena výuka v nově zřízené střední průmyslové škole elektrotechnické.
Dnešní budova archivu

Anniversary today 01.09.1948

byl založen v Pardubicích městský archiv. Vznikal postupně od počátku 16. stol. produkcí písemností z úřední činnosti správy města. Od konce 19. století byly tyto historické prameny postupně soustřeďovány v pardubickém muzeu. Archiv byl od 1.1.1961 sloučen s archivem okresním.

Anniversary today 01.09.1939

byla v Pardubicích otevřena v býv. jezdeckém učilišti Státní odborná mlynářská a pekařská škola. Původně byla v Břeclavi, po záboru Sudet byla evakuována do Brna a odtud do Pardubic. Měla tato oddělení: dvouletou školu mlynářskou, jednoletý mlynářský kurs technicko-obchodní, jednoroční mistrovskou školu pekařskou a odborné kursy.

Anniversary today 01.09.1939

nezačal v Pardubicích školní rok, byl odložen pro šíření obrny v okrese. V období 1.-8.9.1939 se vyskytlo na Pardubicku 14 nových případů obrny a dvě úmrtí dětí. Vyučování bylo zahájeno až 16. října 1939.
Škola v Ostřetíně

Anniversary today 01.09.1938

byly podle nového školského zákona obě místní měšťanské školy v Holicích přeměněny na školy újezdní s přidělením obcí Veliny, Ostřetín, Dolní a Horní Ředice, Chvojenec, Vysoké Chvojno a Poběžovice.

Anniversary today 01.09.1933

nastoupily v pardubické okresní nemocnici jako ošetřovatelky jeptišky řádu Milosrdných sester sv. Františka z Opavy. Zavedení církevních ošetřovatelek do nemocnice se dlouho zvažovalo, protože se část veřejnosti z náboženských důvodů stavěla proti nim.

Anniversary today 01.09.1932

byla v Přelouči zřízena dvoutřídní kupecká pokračovací škola.
Škola ve Svítkově

Anniversary today 01.09.1924

bylo zahájeno vyučování v nové škole ve Svítkově, která byla nazvána po prvním československém ministru školství Gustavu Habrmanovi, čestném občanovi města Pardubic.

Anniversary today 01.09.1912

byla v domě čp. 342 na dnešní tř. 17. listopadu otevřena v pořadí třetí pardubická lékárna, kterou majitel PhMr. Josef Kopic nazval "U sv. Trojice".

Anniversary today 01.09.1896

byla po čtyřech letech od otevření (po ukončení soudního sporu obce se stavitelem) vysvěcena budova měšťanské školy chlapecké v Holicích.

Anniversary today 01.09.1892

vznikla v Holicích dívčí měšťanská škola.

Anniversary today 01.09.1870

byl církvi odňat dozor nad školami. Nižší třídy škol dostaly název "škola obecná" a vyšší třídy "škola měšťanská". V čele školy již nestál kněz, ale řídící učitel a v čele měšťanky ředitel školy.
Staroholická škola v 80. letech minulého století

Anniversary today 01.09.1843

bylo zahájeno vyučování v nové školní budově ve Starých Holicích.