Anniversary

Anniversary today 01.10.1997

zřídila Univerzita Pardubice Univerzitní ekologické centrum. Bylo založeno jako organizační součást Ústavu ochrany životního prostředí FChT Univerzity Pardubice, která je pověřena jeho řízením.

Anniversary today 01.10.1993

představili pracovníci pardubické Záchranné služby na prostranství před městským divadlem nové záchranné sanitní vozidlo zn. FORD, které bylo zakoupeno mj. i z prostředků, získaných z darů organizací i jednotlivců na Konto SANITA.
Krajská nemocnice v Pardubicích

Anniversary today 01.10.1993

až 3.10.1993 se konal v pardubické nemocnici Celostátní sjezd dětských chirurgů, který uspořádaly výbor České pediatricko chirurgické společnosti a Nemocnice Pardubice.

Anniversary today 01.10.1993

byla zahájena přejímka rekonstruovaných částí pardubické radnice. Etapu A rekonstrukce provedla První pardubická stavební spol. s r.o. (PPS) za pouhé tři měsíce.
Titulní list ze dne 1. 10. 1992

Anniversary today 01.10.1992

spojením redakcí PARDUBICKÉ NOVINY a ZÁŘ vznikl nový deník PARDUBICKÉ NOVINY-ZÁŘ.
Alternativou a konkurencí pro městskou dopravu je cyklistická stezka do Svítkova

Anniversary today 01.10.1992

byla zavedena nová linka Dopravního podniku města Pardubic čís. 15 od nádraží ČD přes Svítkov, Srnojedy, Lány na Důlku do Opočinku.

Anniversary today 01.10.1977

bylo dáno v pardubické nemocnici do provozu ARO (anesteziologicko resuscitační oddělení) s rychlou zdravotní pomocí.

Anniversary today 01.10.1937

se Pardubice staly sídlem velitelství 4. rychlé jezdecké divize čs. armády.
Zahájení automobilního spojení Pardubic s Holicemi

Anniversary today 01.10.1927

zahájil provoz na soukromé autobusové lince Holice - Sezemice - Pardubice holický podnikatel František Holický.

Anniversary today 01.10.1922

byla v Moravanech otevřena Všeobecná živnostenská pokračovací škola.

Anniversary today 01.10.1920

byla v Pardubicích zřízena ústřední vojenská ekvitační (jezdecká) škola. Po krátkém působení byla převedena z Pardubic do Hranic na Moravě a do Hodonína, odkud se 1. ledna 1925 vrátila zpět do Pardubic.
Základní škola v ulici Bratranců Veverkových

Anniversary today 01.10.1907

přijal český zemský sněm návrh pardubického poslance dr. Vojtěcha Horáka, aby "vláda zřídila v Pardubicích chlapecké gymnasium s veškerým urychlením". Státní reálné gymnázium v Pardubicích bylo otevřeno v roce 1910. V prvním roce se vyučovalo v rohovém domě čp. 704 ve Smilově ulici, v dalším roce v severním traktu školy u kostela sv. Jana Křtitele (dnes základní škola bratranců Veverkových).

Anniversary today 01.10.1901

byla v Holicích při živnostenské škole otevřena obuvnická třída.
Jezdecká kasárna v l. 1776-1895

Anniversary today 01.10.1895

začala v Pardubicích demolice jezdeckých kasáren, které stály od roku 1776 v místech od dnešního Krajského úřadu kolem býv. Okresního úřadu a Zelené brány až ke kostelu sv. Bartoloměje na břehu městské řeky, která tudy tehdy tekla. Nejen hyzdily svým zevnějškem město, ale hlavně byly plné štěnic a švábů a jiné havěti.

Anniversary today 01.10.1892

byla v budově měšťanské školy chlapecké v Holicích zřízena první živnostenská škola pokračovací pro učně řemeslnické a kupecké.
Donucovací pracovna v Pardubicích

Anniversary today 01.10.1891

zahájila činnost Zemská donucovací pracovna v Pardubicích na Židově. Jejími chovanci, nebo jak se jim tehdy říkalo "káranci", byly nejrůznorodější osoby, které byly na obtíž domovským obcím, jako např. tuláci, žebráci, nenapravitelní pobertové, kasaři, kapsáři, hazardní hráči, většinou recidivisté. V pracovně, pokud k tomu byli tito výtečníci soudem odsouzeni, si odpykávali až tříletý pobyt, při kterém byli za dohledu dozorců "nuceni" pracovat v nejrůznějších dílnách uvnitř pracovny nebo na polích. Odtud název "donucovací" pracovna. Někteří se zde i vyučili řemeslu a po návratu do civilního života se tímto řemeslem i poctivě živili. Dnes slouží býv. pracovna jako normální vězení.

Anniversary today 01.10.1869

byl v Pardubicích ostatně jako v celém Rakousko-Uhersku zahájen prodej korespondenčních lístků, jejichž vydávání zahájilo Rakousko-Uhersko jako první stát na světě a které jsou o rok starší než pohlednice. První pohlednice byla vytištěna v roce 1870 oldenburským tiskařem Augustem Schwarzem.
Jan Gebauer (1838-1907)

Anniversary today 01.10.1863

zahájilo 257 žáků vyučování na nově otevřené vyšší reálce v Pardubicích. Zřízení první ucelené vyšší reálné školy ve východních Čechách bylo v tehdejší době významným kulturním a hlavně politickým počinem. Proto nepřekvapuje, že při položení základního kamene její školní budovy nechyběly tak význačné osobnosti jako dr. František Palacký či dr. Frant. Lad. Rieger. Již od roku 1866 se na škole vyučovalo výhradně česky. První maturity, které byly dobrovolné, zde proběhly v roce 1869. Mezi profesory školy byla řada vynikajících českých osobností jako např. jazykozpytec Jan Gebauer, historický spisovatel Zikmund Winter, historik a orientalista Justýn Václav Prášek, pedagog dr. Otakar Kádner, hudební skladatel Karel Moor, autor "Dějin Pardubic" Josef Sakař aj.

Anniversary today 01.10.1863

až 3.10.1863 se konala v Pardubicích poblíž dostihového závodiště zahájena velkolepá zemědělská výstava, kterou uspořádala Jednota hospodářská kraje Chrudimského se sídlem v Pardubicích. Po tři dny se těšilo výstaviště velkému zájmu veřejnosti. Vylosovaní šťastní jednotlivci si mohli z Pardubic odvézt hospodářské stroje a nářadí.
Sbor profesorů nižší reálky a sbor učitelský hlavní školy v r. 1862-1863

Anniversary today 01.10.1854

bylo zahájeno vyučování na dvoutřídní nižší reálce v Pardubicích (ta byla od 1.10.1858 rozšířena na úplnou tříletou nižší reálku).
Freska na domě u Jonáše

Anniversary today 01.10.1770

bylo v Pardubicích zahájeno číslování domů (podle nařízení z 1. března 1770), věc dnes zcela samozřejmá. Do té doby byly domy označovány zvláštními znameními, zavěšenými znaky, obrazy apod., podle kterých pak byly pojmenovány, např. U beránka, U lva, U Jonáše atd.