Anniversary

Anniversary today 20.07.1998

byl zvolen předsedou Regionální koordinační skupiny budoucího kraje Pardubice pardubický primátor Ing. Libor Slezák, CSc.
Městský znak České Třebové

Anniversary today 20.07.1993

potvrdil Okresní úřad v Pardubicích vznik Nadace Jana Pernera, jejímiž zřizovateli jsou VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice), město Pardubice a město Česká Třebová.

Anniversary today 20.07.1930

otevřel Sokol Moravany koupaliště na Loučné v Platěnicích.
Leopold Werner

Anniversary today 20.07.1863

se v Pardubicích sešli Josef Lernet, vlastník známého Bubenče, Václav Bubeník, starosta města, Leopold Werner, koželuh a pozdější starosta města, Josef Klika, profesor reálky a Eduard Zajíček, novinář, a dohodli se na založení tělocvičné jednoty Sokol Pardubice.
Kostel sv. Gotharda ve Vysokém Chvojně

Anniversary today 20.07.1814

byla na Chvojně vložena do báně kostela plechová skříňka s pamětním listem, sepsaným tamním učitelem Václavem Brevisem, z níž se dovídáme, kdy byla věž kostela vyzdvižena, kdo ji vybudoval, kteří úředníci byli v té době na císařském panství a které přední osoby na Chvojně. Listina pak končí (jazykově neupraveno): "Tohoto roku 1814 jsme tak šťastni byli, že vinšovaný a od Boha žádoucí svatý Pokoj jsme obdrželi, neb mnoho let Wojna s Francouzy trvala a lid tuze soužen a pronásledován byl a v témž Roce Francouz přemožen, z Země České vihnán a svatý Pokoj uzavřen byl." K listině bylo připojeno osm kusů peněz a z plechu vytepaný obraz sv. Františka Xaverského.