Events

Archive

-

Korálky od Natálky II.

vyrábíme zvíøátko nebo náramek
More
-

Povídání o knihách - Povìsti Pardubického kraje

Krajská knihovna v Pardubicích Vás srdeènì zve na tøetí setkání
More
-

Národní pøehlídka dìtských pìveckých sborù

More
-

Den dìtí

v dìtském oddìlení pro nejmenší i pro starší dìti budou probíhat ...
More
-

Výstava výtvarných a literárních prací

po celý èerven bude v prostorách dìtského oddìlení instalována výstava ...
More
-

Ty jsi ale básník

žertovné rýmování pro kluky i dìvèata
More
-

Cesta do pravìku

zábavné hraní, jednoduchý kvíz, výstavka knih a promítání filmù s ...
More
-

Hezky èesky

literární klub - Procházka prozaickými texty souèasných autorù
More
-

Stanislav Sucharda a Pardubice

pøednáška
More
-

Milé mamince

ýroba pøáníèek pro maminky ke "Dni matek"
More