Events


VÁNOCE S RAFEM a ÒAFEM aneb KOLEDY S TETAMI

- Vìra Nerušilová a Marta Nìmcová-Bøezinová si s dìtmi zazpívají ty nejkrásnìjší vánoèní koledy.Bìhem pøedstavení je však dìti zaèarují.V co? To už neprozradíme.Pøijïte a dozvíte se víc!!! První pøedstavení zaèíná v 9,00 hodin pro pøedškoláèky. Druhé zaèíná v 10,30 hodin a je urèeno dìtem prvního stupnì ZŠ.