Events


Pojï si pøipravir tradièní lidové dekorace na vánoèní stùl

- V dobì od 14,00 do 17,00 hodin si mùžete vyrobit dekoraèní vánoèní jablíèko i èertíky ze sušeného ovoce.