Events


KONZULTAÒÍ ÈTVRTKY

- Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat literaturu na poèítaèi, používat on-line katalog na www stránkách Krajské knihovny v Pardubicích navštivte všeobecnou studovnu, vždy ve ètvrtek v dobì od 10,30-15,00 hodin. Kontakt : 466 531 258 D.Bošková