For libraries


Knihovna roku 2020

Ve čtvrtek 26. listopadu byla na stránkách Mnisterstva kultury ČR vyhlášena cena Knihovna roku 2020. Tuto celostátní cenu uděluje ministr kultury od roku 2003 jako výraz ocenění dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Pardubický kraj letos reprezentovala Obecní knihovna Jaroměřice,  která získala diplom za druhé místo. Diplom obdrží za příkladnou komunitní a knihovnickou práci, vytvoření příjemného místa pro setkávání a neformální vzdělávání lidí všech generací a promyšlenou a inspirativní rekonstrukci prostor knihovny.

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla diplomem oceněna Městská knihovna v Poličce za projekt Centrum technického vzdělávání _Půda – moderní učebny pro zájmové vzdělávání v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny.

Oběma knihovnám gratulujeme.