Events

Archive

-

KNÍŽKY, KTERÉ MÁM RÁD

More
-

SLAVNÍ DIRIGENTI

More
-

Soutěž o nejoriginálnější čarodějnickou masku

More
-

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM

Odpoledne v knihovnì, plné her a soutìží. Tentokrát se zamìøíme na ...
More
-

POJÏ SE MNOU TAM, KDE NEBE JE VYSOKÉ A MODRÉ

Pro dìti ze ZŠ Polabiny I.
More
-

VÝTVARNÁ DÍLNA

V dobì od 13,00 do 17,00 hodin.
More
-

VÝTVARNÁ DÍLNA

V obou èástech dìtského oddìlení od 13,00 do 17,00 hodin.
More
-

HRAVÉ KLUBÍÈKO

Pokraèování cyklického poøadu pro maminky s dìtmi. Jako hosté vystoupí ...
More
-

KDE KONÈÍ SVÌT

Literární hodina v knihovnì. Své oblíbené knížky v knihovnì pøedstaví ...
More
-

POJÏ SE MNOU TAM, KDE NEBE JE VYSOKÉ A MODRÉ

Tematická beseda o Jaroslavu Foglarovi.
More