Akce


BESEDA se spisovatelem LUBOMÍREM MACHÁÈKEM

- Setkání s populárním spisovatelem L.Macháèkem na téma "Být spisovatelem". Pardubický rodák v ní bude vyprávìt o své cestì ke knihám a psaní. Beseda je souèástí celoroèního cyklu, ve kterém bychom chtìli pøiblížit život významných osobností Pardubicka. Urèeno pro dìti 9-13 let.