Akce


HRAVÉ KLUBÍÈKO

- Pokraèování pravidelného cyklu setkávání nejmenších dìtí a rodièù v knihovnì. Èekají na vás podzimní hrátky, øíkadla a pohádka O veliké øepì.