Akce


KNIHOVNA PATØÍ DÌTEM

- Hry,kvízy,soutìže (13,00 - 17,30 hodin) ÈTEME Z ÈESKÝCH POHÁDEK (13,30 - 15,30 hodin) - knihovnice ètou oblíbené pohádky pro své malé ètenáøe PROMÍTÁNÍ DÌTSKÝCH VEÈERNÍÈKU (16,30-17,30 hodin) Prohlídka všech oddìlení knihovny (13,00 a 14,00 a 15,00 hodin) PØIVEÏ SVÉHO KAMARÁDA DO KNIHOVNY !!!