Aktuality


Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku


Řadu let nevyužívané budovy na kouzelném historickém předpolí Zámku Pardubice, na takzvaném Příhrádku, byly v pátek 26. června 2020 slavnostně předány do užívání Pardubickému kraji a jeho Krajské knihovně. Skončila tak skoro tříletá rekonstrukce, na kterou kraj využil prostředky převážně z evropských fondů. Od pondělí od 10 hodin bude Knihovní centrum U Vokolků již otevřené pro veřejnost.

Kraj převzal budovy od státu

„Budovy patřily Národnímu památkovému ústavu, který je nevyužíval a pouze tu prováděl nejnutnější údržbu. Naštěstí se nám na začátku roku 2016 podařilo dohodnout o jejich bezúplatném převodu z majetku státu do majetku kraje. Prvního března 2016 jsme tak mohli předat klíče Krajské knihovně, která měla už dva roky připravený záměr na jejich možné využití," popsal začátky projektu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V následujícím roce se zrodil projekt, který měl šanci uspět ve výzvách evropských fondů. „To se skutečně podařilo. Prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která tvoří 85 procent z celkových způsobilých výdajů. Samotná stavba za celkem 39 milionů korun začala v roce 2017 a skončila v závěru loňského roku. Poté následovalo vybavení vnitřních prostor za přibližně 14 milionů korun," pokračoval 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Rekonstrukci objektů velmi kvalitně zajistila společnost Archatt památky s.r.o. Ve výběrovém řízení na dodávky vnitřního vybavení budov nábytkem, expozičním zařízením, osvětlením a také počítačovou a audio video technologií uspěla firma AQ audio studio s.r.o.

Pardubický kraj ze zdrojů ITI Hradecko-pardubické aglomerace už čerpal dotaci na rekonstrukci a vybavení odborných učeben středních škol ve výši 75 milionů korun. Úspěšný byl také s dalšími projekty z oblasti kultury – 95 milionů získal pro pardubický zámek, 69 milionů na výstavbu nového depozitáře v Ohrazenicích a o minimálně 111 milionů korun bude usilovat na revitalizaci Automatických mlýnů pro potřeby krajské galerie. „Velmi mě těší, že Knihovní centrum může být dalším z těchto pěkných evropských projektů, který je už nyní dokončen," uvedla radní pro regionální rozvoj a Evropské fondy Hana Štěpánová.

Čítárna, hudební oddělení, ateliér i výstavní část

První dům od Pernštýnské ulice (čp. 8) má samostatný vchod, další (čp. 7 a 6) jsou pak průchozí a mají různé využití jak pro registrované čtenáře, tak pro veřejnost nebo objednané školní a jiné skupiny. „Myslím, že nejvíc budou lidé využívat volně přístupnou čítárnu v prvním domě, která má punc staré kavárny a mohou se tu konat i různá autorská čtení a komorní pořady. Je to bezpečný komunitní prostor k příjemnému trávení volného času spojený s možností zapůjčení volně dostupných knih a časopisů nebo stolních i venkovních her i bez průkazky knihovny. Nejedná se o kavárnu, přesto je prostřednictvím samoobslužných automatů zajištěno občerstvení. Čítárna je navíc spojena s terasou, ze které je překrásný výhled na pardubický zámek," uvedla ředitelka knihovny Radomíra Kodetová. Ve stejném domě je i grafický ateliér pro skupinové tvoření.

V prostředním domě nabídne své služby rozšířené hudební oddělení Krajské knihovny se sbírkou not, hudební literatury i časopisů. Je zde možné pracovat na počítači s přístupem na internet, do databází a k dispozici jsou i kopírovací a reproslužby. Specialitou je vybudování odborné badatelny s ojedinělým fondem dokumentů z oblasti kosmonautiky a astronomie.

V budově, která sousedí s věží, je výstavní a muzejní část. Nyní jsou zde vystaveny historické tisky z 15. a 16. století zapůjčené z Regionálního muzea v Chrudimi a dále je tu výstava literárních osobností Pardubického kraje s řadou zajímavých dokumentů z majetku paměťových institucí, převážně ze sbírek Východočeského muzea Pardubice. Vstupní výstava je věnována historii i současnosti rodiny Vokolků, po kterých nese celý komplex budov jméno - Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku.

Pocta rodině Vokolků

„Vokolkovi byli významnou pardubickou rodinou, kterou komunisté v 50. letech minulého století připravili nejen o komerční a uměleckou tiskárnu, ale také o možnosti uplatnění jejich tří literárně a výtvarně nadaných synů," řekl u této příležitosti Roman Línek, který byl v roce 2018 iniciátorem souboru akcí na jejich připomenutí. Projekt zahrnoval mimo jiné výstavy, natočení vzpomínkového filmu i odbornou konferenci, která byla završena odborníky oceňovaným sborníkem. V témže roce byli bratři Vokolkovi zařazeni mezi významné osobnosti zapsané v dokumentu Tvář kraje.

V knihovním centru se s odkazem této rodiny setkáte ještě na dalším místě. V grafickém ateliéru jsou instalované historické poklady z Vokolkovy tiskárny, které se podařilo zachránit při ničení a konfiskaci tiskárny v Jindřišské ulici v Pardubicích komunisty. Tiskařský lis z roku 1859, původní kasu s písmeny a řezačku se sešívačkou tehdy převezl pod pláštíkem tmy do pardubického muzea na zámku Vlastimil Vokolek, člen pardubického Musejního spolku. Podařilo se mu ještě v muzeu, které ho na čas zaměstnalo, vydat několik svazků z tohoto exilu, ale už za pár let musel nastoupit do místní chemičky jako dělník. Jeho syn Vít Vokolek, dnes uznávaný doyen zejména pravěké archeologie a přední český odborník na dobu bronzovou vzpomíná, jak na tomto lisu za války tiskl své dětské dřevoryty. Dnes je jedním ze zástupců rodiny, kteří se slavnostního otevření mohli osobně zúčastnit.

Domy promluvily o historii města

V muzejní části se zájemci dozví také o historii těchto domů. Při rekonstrukci je podrobně prozkoumali i archeologové. Nejstarší zjištěné archeologické situace spadaly do 14. až 15. století a lze je spojovat s životem ve vrcholně středověkém městě. Jedná se o doklad lidské činnosti, která předcházela vyčlenění a výstavbě Přihrádku coby samostatného celku mimo městskou jurisdikci. Počátky Přihrádku v podobě hospodářsko-řemeslnického zázemí pardubického zámku jsou kladeny na počátek 16. století, do období krátce po roce 1516, ke kterému je písemně doloženo rušení starších domů předcházejících dodnes dochované zástavbě.

O prázdninách se vrátí na Příhrádek kultura

Krajská knihovna ve spolupráci s Pardubickým krajem připravila na červenec a srpen seriál různých koncertů a dalších kulturních pořadů, které znovu oživí tento magický prostor i v plenéru. „Po společných jednáních se do prázdninových aktivit tady zapojí i Kulturní park, který se vloni prezentoval před Východočeským divadlem," sdělil patron kulturního Léta na Příhrádku Roman Línek. Podrobnosti o jednotlivých programech najdou zájemci na webových stránkách knihovny.

Text a foto: Pardubický kraj https://www.pardubickykraj.cz