Events

Archive

-

KONZULTAÒÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

ZASNÌŽENÉ MÌSTEÈKO - výtvarná dílna

V dobì od 14,00 do 17,00 hodin si vyrobíte barevný domeèek pro pravou ...
More
-

HRAVÉ KLUBÍČKO

Další pravidelné setkání maminek a ...
More
-

VÁNOCE S RAFEM a ÒAFEM aneb KOLEDY S TETAMI

Vìra Nerušilová a Marta Nìmcová-Bøezinová si s dìtmi zazpívají ty ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Od 14,00 do 17,00 hodin dostanou dìti malou pozornost k Mikuláši a souèasnì ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

PODZIMNÍ SKØÍTEK

V dobì od 14,00 do 17,00 hodin si dìti mohou vyrobit postavièku skøítka z ...
More
-

Poøad pro "náctileté"

Setkání probìhne v dìtském oddìlení v dobì od 14,00 do 16,00 hodin.
More