Akce

Archív

-

Soutěž o nejoriginálnější čarodějnickou masku

Více
-

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S ANDERSENEM

Odpoledne v knihovnì, plné her a soutìží. Tentokrát se zamìøíme na ...
Více
-

POJÏ SE MNOU TAM, KDE NEBE JE VYSOKÉ A MODRÉ

Pro dìti ze ZŠ Polabiny I.
Více
-

VÝTVARNÁ DÍLNA

V dobì od 13,00 do 17,00 hodin.
Více
-

VÝTVARNÁ DÍLNA

V obou èástech dìtského oddìlení od 13,00 do 17,00 hodin.
Více
-

HRAVÉ KLUBÍÈKO

Pokraèování cyklického poøadu pro maminky s dìtmi. Jako hosté vystoupí ...
Více
-

KDE KONÈÍ SVÌT

Literární hodina v knihovnì. Své oblíbené knížky v knihovnì pøedstaví ...
Více
-

POJÏ SE MNOU TAM, KDE NEBE JE VYSOKÉ A MODRÉ

Tematická beseda o Jaroslavu Foglarovi.
Více
-

POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH

Již páté pokraèování pravidelného literárního cyklu. Ménì známá ...
Více
-

CESTOVÁNÍ S KNÍŽKAMI ASTRID LINDGRENOVÉ

Obrázky budou použity do Vendelínovy výtvarné soutìže (program pro dìti ...
Více