Informace dle z.č. 106/1999 Sb.


Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk

 

Směrnice č. 02/13

O svobodném přístupu k informacím

 

1. Legislativní rámec - zapracované změny

Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č.

159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., a dalších zákonných norem v podmínkách školy.

 

2. Základní pojmy

2.1 Povinný subjekt

Ředitelka knihovny je subjekt povinný poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho

působnosti.

 

2.2 Žadatel

Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba, to znamená také územní samosprávný

celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod., která žádá o informaci,

bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

 

2.3 Informace

Ředitelka knihovny poskytuje informace na základě:

- žádosti nebo

- zveřejněním.

Informací, kterou je ředitelka knihovny povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitelky knihovny, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad

právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána,

zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace,

vystavená na úřední desce, umístěná v budově knihovny nebo pomocí internetu (www.

kkpce.cz).

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací

(například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod

odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a o dalších důležitých rysech).

 

3. Poskytované informace

3.1 Zveřejnění informací

Ředitelka knihovny zveřejní v sídle knihovny na všeobecně přístupném místě (informační tabule) následující informace:

-          informace o knihovně a údaje o jmenování do funkce ředitele školy (příloha č. 1),

-          vymezení své pravomoci a působnosti (příloha č. 2),

-          jméno a příjmení své nebo zástupce ředitele určeného k poskytování informací a

-          příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a

-          oznámení (příloha č.3),

-          postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

-          postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace (příloha č. 4),

-          přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel knihovny při výkonu své působnosti

-          řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí (příloha č. 5),

-          sazebník úhrad za poskytování informací (příloha č. 6),

-          výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování

       informací jako součást zprávy o činnosti za předcházející kalendářní rok

-          výroční zprávu o činnosti knihovny a výkonu regionálních funkcí, včetně zprávy o    

       hospodaření školy za předcházející kalendářní rok.

Ředitelka knihovny může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i

další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. má povinnost poskytovat.

 

3.2 Kopie informací

Ředitelka knihovny umožní každému pořízení kopií informací uvedených v odstavci 3.1, tuto

službu zabezpečuje sekretariát knihovny se souhlasem zástupce ředitele knihovny nebo ředitelky knihovny. Viz dále příloha č. 6.

 

4. Způsob a rozsah zveřejňování informací

Knihovna zveřejňuje informace těmito způsoby:

-          na vývěsce knihovny,

-          v denním tisku a sdělovacích prostředcích,

-          v kanceláři sekretariátu knihovny,

-          prostřednictvím vnitřního elektronického informačního systému knihovny

-          prostřednictvím osobního jednání s uživateli knihovny nebo se zákonnými zástupci nezl.  

-          čtenářů

-          na internetových stránkách knihovny, facebooku

-          prostřednictvím výroční zprávy organizace

 

5. Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitelka knihovny neposkytne informaci, která :

-          vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu,

              národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k

       náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a

       majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím

       písemným souhlasem dotčené osoby,

-          je označena za obchodní tajemství

-          byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila,

       že s poskytnutím informace souhlasí

-          se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ,

-          ředitelka knihovny může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí

-          pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů knihovny k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek).

 

Omezení práva na informace znamená, že ředitelka knihovny poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací.

Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

 

6. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitelka knihovny.

Ředitelka knihovny určila po dobu své nepřítomnosti zástupkyně ředitelky knihovny k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně

(doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném

nosiči dat).

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, mohou

zástupkyně ředitelky místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a

získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do

spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

 

6.1 Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na

písemném vyřízení, vyzve jej ředitelka knihovny k podání žádosti v písemné formě.

 

6.2 Písemná žádost

Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá sekretariát knihovny. Po jejím

zaevidování ji neprodleně předá ředitelce knihovny, v době její nepřítomnosti zástupkyni ředitelky knihovny. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitelka knihovny nebo zástupkyně ředitelky knihovny.

 

Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitelky knihovny) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění.

Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči knihovně (ředitelce knihovny jako povinnému

subjektu) nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je

formulována příliš obecně, zástupkyně ředitelky vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode

dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne

doručení výzvy, rozhodne zástupkyně ředitelky o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky knihovny, zástupkyně ředitelky žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitelka knihovny nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Zástupkyně ředitelky poskytnou žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení

žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta,

rozhodují zástupkyně ředitelky.

 

Lhůtu 15 dnů mohou zástupkyně ředitelky prodloužit nejvýše o deset dní pouze z

následujících důvodů:

-          jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

-          je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.

 

Zástupkyně ředitelky knihovny jsou povinny písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Pokud ředitelka kniihovny odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

 

Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující

náležitosti :

-          název a sídlo knihovny,

-          číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,

-          označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),

-          výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

-          požadované žadatelem,

-          odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého

-          omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,

-          poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání,

-          vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,

-          jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka. (příloha č. 4)

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

 

Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, knihovna

přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

Zástupkyně ředitelky vedou evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence

žádostí obsahuje:

-          datum doručení žádosti, věc, číslo jednací (shodné s provedeným zápisem v deníku došlé pošty),

-          jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,

-          způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,

-          datum vyřízení žádosti. (příloha č. 4)

Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny zákonem.

 

7. Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu

Pardubického kraje prostřednictvím ředitelky knihovny, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

 

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelkou knihovny

rozhodne Krajský úřad Pardubického kraje, OKPP do 15 dnů od předložení odvolání ředitelkou knihovny. Pokud Krajský úřad Pardubického kraje v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního

přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

 

8. Úhrada nákladů a výroční zpráva

Ředitelka knihovny bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním

informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací

žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů.

Ředitelka knihovny vždy do 31. března zveřejní v předkládané Zprávě o činnosti informaci za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 

 

9. Zacházení s informacemi v informačním systému knihovny

9.1 Informační systém knihovny slouží:

-          pro vnitřní potřebu knihovny,

-          pro jiné orgány státní správy a samosprávy (zřizovatel, KÚ, MK ČR …),

-          žadatelům uplatňujícím právo na svobodný přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb.

 

9.2 Informační systém knihovny tvoří především:

-          rozhodnutí o zařazení knihovny do evidence MK ČR týkající se evidovaných knihoven souladu s knihovním zákonem,

-          zřizovací listina

-          knihovní řád

-          evidence čtenářů knihovny, která obsahuje zejména osobní údaje čtenáře, údaje o jeho platbách či pohledávkách, přehled výpůjček, případně zaslané korespondenci

-          záznamy z provozních porad,

-          knihu úrazů,

-          hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, evidenci majetku,

-          personální dokumentaci, pokud není vedena zřizovatelem nebo zaměstnavatelem,

-          protokoly a záznamy o provedených kontrolách,

-          jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy.

-          personální a hospodářskou evidenci bezprostředně související s provozem knihovny.

 

9.3 Informační systém má podobu:

-          spisového materiálu (přihláška čtenáře, katalogový list …),

-          počítačové databáze.

 

9.4 Zásady zacházení s informacemi v informačním systému knihovny

-          Knihovna jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi, které vypovídají o osobnosti a soukromí dotčených osob (národnost, zdraví, rodinné poměry …). Je proto povinna postupovat v souladu se zákonem 256/1992 Sb., o ochraně údajů v informačních systémech.

-          Knihovna smí získávat jen informace potřebné pro svoji činnost a provoz. Informace musí být v přiměřeném rozsahu.

-          Knihovna si musí ověřovat, zda informace, s nimiž v informačním systému nakládá, jsou přesné a podle potřeby je aktualizovat. Neuchovává ve svém informačním systému nepravdivé informace.

-          Knihovna získává informace pro informační systém náležitým způsobem. Nesmí získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.

-          Knihovna je povinna uchovávat informace. Doba uchování je dána typovým rejstříkem pro skartaci.

-          Knihovna zajistí ochranu svého informačního systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním.

-          Knihovna stanoví přesně práva a povinnosti pracovníků knihovny, kteří mají přístup k informačnímu systému.

-          Knihovna zajistí účinná opatření, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance nemohly být informace, s nimiž nakládal, touto osobou využity.

 

9.5 Organizační zabezpečení nakládání s informacemi

 • údaje o čtenářích ve spisové podobě:

-          přihlášky a další korespondence jsou vždy uloženy na místě k tomu určeném,

-          evidenci čtenářů, jejich kont a korespondenci vede a za správnost odpovídá pracovník knihovny pověřený tou kterou danou činností ( recepce, provozní knihovníci, ….)

-          kontrolu dokumentů provádí zástupkyně ředitelky školy.

 

 • údaje o čtenářích v knihovní databázi:

-          s kompletní databází smí pracovat pouze osoba ředitelkou pověřená (zástupkyně ředitelky školy, pracovníci IT, systémový knihovník a vedoucí služeb),

-          knihovníkům ve službách je povolen v databázi vstup pouze do sekcí spojených s evidencí výpůjček a případných plateb zpozdného či za další služby poskytované v souladu s knihovním řádem,

-          pro všechny knihovníky je přístupná část databáze s nezbytnými údaji o čtenářích,

-          za správnost údajů v databázi a doplňování databáze odpovídají pracovnice recepce, zástupkyně ředitelky knihovny ve spolupráci s vedoucí oddělení služeb,

 

 • údaje o pracovnících knihovny:

-          veškeré údaje jsou uloženy v kanceláři personalisty knihovny a na počítači personalisty,

-          veškeré údaje o zaměstnancích knihovny jsou důvěrné a jejich použití pro jiné účely než potřeby organizace musí schválit ředitelka knihovny,

-          za správnost údajů a správnost nakládání s údaji zodpovídají zástupkyně ředitelky knihovny a personalistka.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je součástí vnitřního řídícího, organizačního a kontrolního systému organizace.

Případy, které neřeší tato směrnice, budou řešeny individuálně dle platného zákona. Pokud zákon ponechává nároky na rozhodnutí zaměstnavatele, rozhoduje v takovýchto případech ředitelka organizace. Nedílnou součástí jsou přílohy č. 01 – 06, umístěné za textem.

Tato směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb organizace a změn zákonných norem a předpisů.

Ustanoveními této směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci organizace či osoby na něž se možnost poskytování informací vztahuje ( viz čl. VI.).

Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.09.2013. K tomuto dni pozbývají platnosti ustanovení směrnic upravující danou problematiku.

 

V Pardubicích dne 28.08.2013

 

Bc. Radomíra Kodetová

ředitelka knihovny


 

 

Přílohy a odkazy

Součást Směrnice č. 02/13 – O svobodném přístupu k informacím

 

Příloha č. 1

 

Informace o knihovně a údaje o jmenování do funkce ředitele knihovny

 

 

Název knihovny:                           Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk

 

Identifikátor zařízení:                  1491/2002

 

Adresa:                                           Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice

 

Právní forma:                                příspěvková organizace

 

IČO:                                                 85219

 

číslo účtu:                                      19-2385560277/0100, KB a.s. Pardubice

 

Zřizovatel:                                      Pardubický kraj

 

Právní forma:                                obec,

 

IČO:                                                 70892822

 

Adresa:                                           Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

 

Telefon:                                          466 531 240

 

E-mail:                                             dotazy@knihovna-pardubice.cz

 

Internetové stránky:                     www.kkpce.cz

 

Ředitel knihovny:                          Bc. Radomíra Kodetová

 

Od:                                                   01.01.2011

 

 

Příloha č. 2

 

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele knihovny

 

Zpracováno v souladu s Organizačním řádem KK platným od 01,01,2013(část II., čl. 24)

• Ředitel :

Kromě práv a povinností uvedených v tomto OŘ a dalších vnitropodnikových i obecně závazných předpisech ředitel dále zejména:

 

 1. Jmenuje a odvolává v souladu se zřizovací listinou svého zástupce.

 

 1. Jmenuje a odvolává vedoucí oddělení

 

 1. Přijímá do pracovního poměru a propouští zaměstnance organizace při dodržení obecně platných právních předpisů, určuje zařazení zaměstnanců do funkčních míst, převedení na jinou práci, schvaluje mzdové zařazení zaměstnanců. Udílí zaměstnancům souhlas s výkonem výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 75 zákoníku práce.

 

 1. Bezprostředně řídí vedoucí oddělení. Zadává jim úkoly, kontroluje jejich plnění a hodnotí úspěšnost jejich činnosti. Po projednání s příslušnými vedoucími oddělení se eventuálně vyjadřuje k výsledkům činnosti pracovníkům oddělení.

 

 1. V souladu se zákoníkem práce a dalšími platnými předpisy je oprávněn pověřit kteréhokoliv zaměstnance, po projednání s příslušnými nadřízenými, plněním mimořádných úkolů a činností.

 

 1. Rozhoduje o zaměření činnosti a rozvoji organizace, rozhoduje o přidělení prostředků jednotlivým útvarům v zájmu efektivního plnění úkolů, rozhoduje o rozmístění a počtech zaměstnanců v jednotlivých útvarech.

 

 1. Zaujímá, popř. schvaluje stanovisko organizace k závěrům kontrol prováděných kontrolními orgány, schvaluje návrhy na opatření k odstranění zjištěných závad. Schvaluje závěry a doporučení na odstranění závad, zjištěných vnitřní kontrolou.

 

 1. Schvaluje výkazy  a rozbory činnosti a hospodaření organizace předkládané zřizovateli nebo orgánům státní správy apod.

 

 1. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Pardubického kraje.

 

 1. Stanovuje organizaci a podmínky provozu knihovny.

 

Příloha č. 3

 

Pověření pracovníci k přijímání žádostí a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

 

Na základě zákona 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, § 2, zákona 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, bude provádět vyřizování stížností, oznámení a podnětů

ředitelka knihovny, v případě její nepřítomnosti zástupce ředitele knihovny.

Dále ředitelka knihovny pověřuje zástupkyně ředitele Libuši Adamovou, Markétu Bošinovou  a Lenku Formánkovou k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. V případě jejich nepřítomnosti přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí informací ředitelka knihovny.

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři ředitelky knihovny nebo zástupce ředitele knihovny od 8.00 hod. do 15.30 hod.

 

Bc. Radomíra Kodetová

ředitelka KK

 

 

Příloha č. 4

 

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace

 

Písemná žádost

• úplná žádost - poskytnuta informace, - do 25 dnů poskytnuta náročná informace

• neúplná žádost - odložení žádosti

 • žádost mimo působnost ředitele školy - odložení žádosti - do tří dnů - oznámení

          žadateli odložení

 • nesrozumitelná nebo obecná žádost - výzva na upřesnění
 • - do 30 dnů upřesněna – do 15 dnů poskytnuta informace

• - do 30 dnů není upřesněna - odmítnutí žádosti rozhodnutím

• žádost o zveřejněnou informaci - 7 dnů - sdělení o možnosti, kde získat informace

 • • žádost o informaci, na kterou se vztahuje - ochrana osobních údajů, ochrana

          obchodního tajemství a ochrana údajů o majetkových poměrech - do 15 dnů odmítnutí

          žádosti rozhodnutím

 • • žádost o více informací - poskytnuta informace

• odepření vyloučené informace

 

 

• Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

 

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk

Ředitelka knihovny : Bc. Radomíra Kodetová

čj.:  

Datum vydání rozhodnutí

 

Žadatel (název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení fyzické osoby)

 

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

podle §15 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Výrok

V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č.106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké

informace se žadatel domáhal) , o kterou jste žádal (a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve

smyslu §14 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.) n e p o s k y t u j e .

 

Odůvodně

Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení

zákona č.106/1999 Sb.

 

Poučení o odvolání

Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k (označit daný subjekt), a to do

15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím (označit subjekt, který rozhodnutí vydal).

 

Jméno, příjmení ředitele školy

vlastnoruční podpis

 

 

Jméno, příjmení a funkce pověřené osoby

 

 

• Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace

Datum doručení číslo jednací

Věc

Jméno a příjmení žadatele, spojení na žadatele

Způsob, jak bylo postupováno, jak byla žádost vyřízena

Datum vyřízení žádosti                                          

Podpis

 

 

Příloha č. 5

 

Přehled nejdůležitějších předpisů

 

Předpisy jsou k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 14 do 15,30 hodin.

Vnitřní normy knihovny

- Organizační řád

- Knihovní řád

- Zřizovací listiny

- Osvědčení o registraci u finančního úřadu

- Rozpočet knihovny

- Plán práce

- Ekonomické směrnice týkající se nakládání s finančními prostředky, vedení účetnictví, …

- Vnitřní mzdový předpis

- Vnitřní předpis pro zpracování účetnictví

- Směrnice o cestovních náhradách

- Směrnice pro oběh účetních dokladů a písemností

- Spisový a skartační řád

- Požární řád

 

Příloha č. 6

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Poskytování informací  - poznámka  v Kč

Kopírování na kopírovacích strojích :

A4 jednostranné Č/B                                                                                     2,00

A4 oboustranné Č/B                                                                                     3,00

A3 jednostranné Č/B                                                                                    3,00

A3 oboustranné Č/B                                                                                     4,00

Tisk na tiskárnách PC :

A4 černobíle                                                                                                  3,00

A4 barevně                                                                                                  10,00

Kopírování na datové nosiče :

CD                                                                                                                 50,00

Vlastní flashdisc                                                                                         ZDARMA

Práce na počítači (výstup)                                                                         3,00 Kč (1 min)

Internet (výstup)                                                                                         0,50 Kč (1 min)

Telekomunikační poplatky                                                                      dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky                                                                         dle platných tarifů

Nahlížení do vnitřních dokumentů knihovny                                       ZDARMA

Úhrady jsou vybírány v kanceláři knihovny.

Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá pokladní knihovny.

Pokladní knihovny je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady

nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo

zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.

Úhrada nákladů je příjmem knihovny.

Vzor žádosti

 

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk

Pernštýnské náměstí 77, 530 91 Pardubice

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Žadatel : ................................

jméno a příjmení, u název společnosti

Adresa : .................................

Telefon : .............. E-mail : ...............

 

Charakteristika žádosti

 

Způsob předání informace :

zaslat poštou

zaslat e-mailem

bude vyzvednuto osobně

 

 

 

.............

podpis

 

 

Převzal za knihovnu: ..............

 

Dne : ..................

 

 

 

Vážení žadatelé,

v zájmu řádného a urychleného vyřízení Vaší žádosti si Vás dovolujeme požádat, abyste

svoji žádost formulovali stručně, srozumitelně a výstižně. Z Vaší žádosti musí být zřejmé,

jaká informace je požadována.

Děkujeme za pochopení

 

 

Oznámení o vyřízení žádosti

 

Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci .............

.................................. byla vyřízena.

Informace Vám bude vydána způsobem, který jste uvedl ve Vaší žádosti o poskytnutí

informace ze dne ......., a to po uhrazení nákladů v celkové výši .... Kč.

 

Z toho činí :

Pořizování černobílých kopií ................... Kč

Technický nosič dat (malá disketa) ......... Kč

Náhrada za odeslání ................................ Kč

C e l k e m ................................................ Kč

 

Výše uvedené úhrady, prosím, uhraďte ............ ( pracovník doplní jednu z variant Sazebníku

úhrad - bod B)

 

 

 

V Pardubicích dne ……………………

 

 

 

................

podpis

 

.................

titul, jméno, příjmení a prac. zařazení