Služby


Oddělení AKVIZICE

Akvizice = zjišťování,   vybírání a získávání různých druhů dokumentů

Na dobře budovaném, zpracovaném a přehledně uloženém knihovním fondu je závislá dobrá práce knihovny, její kvalitní služby a spokojenost uživatelů. Kvalita knihovního fondu není závislá na jeho velikosti, ale na jeho obsahu a aktuálnosti. V knihovním fondu by měly být zastoupeny všechny druhy a typy dokumentů (knihy, časopisy, hudební a filmová DVD, zvuková DVD, mapy, hudebniny, elektronické zdroje, e-knihy).

Doplňování fondu

Knihovna buduje knihovní fond s přihlédnutím k oblasti, kde působí a je také poptřeba zohledňovat požadavky uživatelů. Výběr dokumentů vychází z rámcového plánu knihovny, který se dále odvíjí od stanoveného finančního rozpočtu. Akvizici dokumentů lze uskutečnit od virtuálních nakladatelů a distributorů, od dojíždějících dodavatelů do knihovny nebo osobní návštěvou kamenných knihkupectví, antikvariátů či knižních veletrhů. Další možností získávání jsou dary od jednotlivců, anebo organizací a také odevzdání povinného výtisku.

Povinný výtisk

Každý vydavatel působící na knižním trhu v daném státě musí zdarma odevzdávat jeden exemplář vybraným institucím (příjemcům povinného výtisku). V České republice se povinný výtisk řídí zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a vyhláškou MK ČR č. 156/2003 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

Vstupní zpracování

Všechny získané dokumenty musí být v knihovně řádně zaevidovány do elektronického katalogu v podobě tzv. knihovní jednotky. Následuje VERIFIKACE - porovnání objednávky s dodávkou titulů a počtem exemplářů z hlediska správnosti účtování a kontrola bezchybnosti výtisků. ADJUSTACE - označení získaného dokumentu razítkem knihovny jako její vlastnictví, čárovým kódem a ochrannými a identifikačními údaji. SIGNOVÁNÍ - přídělení signatury každému dokumentu, která udává jeho umístění a uložení v knihovně.

Evidence dokumentového (knihovního) fondu

Evidence dokumentového fondu se řídí vyhláškou MK č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Tato vyhláška stanovuje povinnost vést přírůstkový a úbytkový seznam. Přírůstkový seznam je hlavním správním a účetním dokladem fondu dokumentů, v němž se eviduje pod jedinečným číslem každá knihovní jednotka a zaznamenávají se důležité identifikační, akviziční, finanční a lokační údaje. Do úbytkového seznamu se zaznamenávají odepsané dokumenty.