Služby


Internet a práce na PC

Účel využívání výpočetní techniky

Výpočetní technika s přístupem k Internetu je poskytována k volnému využívání jeho služeb za následujících podmínek. Používání těchto prostředků je výsadou, nikoliv právem, a může být uživateli odepřeno z technických, disciplinárních i jiných důvodu.

Obecná a organizační ustanovení

Způsob práce uživatele s výpočetní technikou je přesně vymezen na příslušném pracovišti. Uživatel je povinen podrobit se před začátkem práce příslušné evidenci provozu systému. Vyjadřuje tak souhlas s monitorováním veškeré své aktivity na prostředcích výpočetní techniky a zavazuje se dodržovat ustanovení knihovního řádu.

Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. Pracovnice knihovny školení neposkytují.

Děti mají povolen přístup k Internetu za účasti rodičů nebo osob starších 15 let.

Neregistrovaný uživatel platí sazbu podle Ceník poplatků .

Uživatel musí dbát pokynů pracovníka knihovny. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán. Tím nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za použití Internetu.

Provozní podmínky

Provoz může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické ( hardwarové nebo softwarové ) údržby, případně z jiných závažných důvodů.

Uživatel je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním ostatní uživatele, zachovávat základní etické normy a pravidla chování v počítačové síti.

S výpočetní technikou musí uživatel zacházet šetrně. Uživatel je povinen okamžitě ohlásit pracovníku knihovny zjištěnou závadu nebo ztrátu.

Programové vybavení počítače je možné používat jen pro takovou činnost, pro kterou je určeno.

Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb ( www.email.cz, www.mail.seznam.cz, www.email.post.cz, www.hotmail.com ... ).

Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů a materiálů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Nezodpovídá za rychlost spojení nebo dostupnost jednotlivých služeb a zdrojů Internetu.

Knihovna nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem.

Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtum uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele.

Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za svoji činnost a za obsah jím šířených materiálů podle platných zákonů České republiky.

Provoz počítačové sítě knihovny je plně monitorován a záznamu z tohoto procesu muže být použito k prokázání porušení provozního řádu.

Čtenář může používat vlastní přenosný počítač, a to za těchto podmínek:

 • počítač si může zapojit do napěťové zásuvky
 • práce s počítačem neruší a neomezuje ostatní čtenáře a personál knihovny
 • připojení vlastního přenosného počítače k síti knihovny je zakázáno

Uživateli není dovoleno

 • měnit konfigurační nastavení operačního systému počítačů knihovny
 • spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z Internetu
 • provádět restart nebo vypnutí počítače knihovny
 • používat jiné programové vybavení než to, které je mu knihovnou dáno k dispozici
 • ukládat na pevný disk počítače knihovny jakékoliv vlastní soubory
 • pokoušet se o prolomení prostředků zabezpečení ochrany dat
 • kopírovat a distribuovat části operačního systému počítačů knihovny a nainstalovaných aplikací
 • ničit integritu informací uložených v počítačích knihovny
 • vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog
 • šířit nelegální programové vybavení nebo ostatní materiály, tj. takové, které nebylo získáno nebo není používáno v souladu se zákony a licenčními podmínkami
 • rozesílat spam a dopisy s falešnou identitou
 • zneužít nedbalosti nebo neznalosti jiného uživatele výpočetní techniky nebo chyb či zastaralosti programového vybavení k tomu, aby pracoval pod cizí identitou nebo získával přístup k prostředkům, které mu nepřísluší nebo prováděl činnost, která mu nepřísluší. Pokud by se tak stalo, a to i v důsledku hardwarové nebo softwarové chyby systému, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovníku knihovny
 • hrát počítačové hry

Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.