Služby


Cykly literárních přednášek

Hezky česky 1. pololetí 2022 (lednové setkání se z důvodu pandemických neuskutečnilo)

24. 02. 2022  Proměny a stálice v jazykové poradně
Lektor: PhDr. Ivana Svobodová
Přednáška bude věnována činnosti jazykové poradny provozované v Ústavu pro jazyk český V ČR. Přiblíží její historii i současnost. Představí tazatelské skupiny, popíše dotazy z jednotlivých jazykových oblastí (pravopisné, tvaroslovné, syntaktické, lexikální) a uvede přehled všech dotazů i s jejich řešením, se kterými se na jazykovou poradnu obrátili tazatelé v jeden konkrétní den. V závěru dostanou účastníci přednášky možnost položit svůj dotaz.
 
17. 03. 2022  ...a té noci povstal Golem
Lektor: PaedDr. Josef Hetych

Poznámky k původu a vzniku legendy o Golemovi a její umělecké varianty v české literatuře. Obraz Golema v některých evropských literaturách.

21. 04. 2022  Lidová píseň jako výsledek evolučního procesu
Lektor: Mgr. Adam Votruba, Ph. D.

Přednáška je zaměřena na historický vývoj české lidové písně. Bude hledat odpovědi na otázky, jak lidová píseň vzniká, kdo je jejím autorem, jak se lidová píseň proměňuje v průběhu staletí a jaké se v ní uplatňují zákonitosti z hlediska hudby a poezie. Posluchači se také dozví, co je pro českou lidovou píseň typické v porovnání s písněmi jiných národů.

26. 05. Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných politiků
Lektor: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph. D.

Politici nejsou jen "translátory" určité ideologické doktríny a nepředávají pouze suché informace. Veřejná image současného politika musí reprezentovat jeho osobnost a charisma, klade důraz na vytváření originálního obrazu každého politika, aby si ho voliči zapamatovali a věnovali mu pozornost. V politické komunikaci tak slyšíme kategorické soudy, sporná hodnocení i expresivní a emotivní výrazy, žargon či anekdoty. Mezi důležité prostředky ovlivňování voličů patří pojmové metafory. Přednáška se pokusí odpovědět na otázky, jaké metafory (a proč zrovna ty) volí současní čeští politici pro manipulaci s veřejným míněním ve třech pojmových oblastech: korupce, Czexit (návrh na vystoupení České republiky z Evropské unie), resp. místo České republiky v Evropě vůbec, a uprchlická krize.

09. 06. I jazyk má svou historii
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

V souvislosti s kulatými výročími významných českých jazykovědců Josefa Jungmanna a  Jana Gebauera si připomeneme vzestupy a pády češtiny na cestě staletími.

 

Hezky česky 2. pololetí 2021

30. 9. Jak se rodí styl
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Zamyšlení  nad tím, jaké výrazové prostředky bychom měli aktivovat při vytváření mluveného či psaného projevu v konkrétní komunikační situaci.
 
21. 10. Čtení ušima - audiokniha v kontextech
Lektor: Mgr. et Mgr. Eva Navrátilová

Literatura k poslechu se čím dál častěji stává naším výmluvným společníkem. Za prostým stisknutím tlačítka, jež spouští přehrávání, se ve skutečnosti skrývá cela řada dalších souvislostí spojených s tímto médiem. Kdy to celé začalo? A jaké úsilí se za tvorbou nahrávky nachází? Mají načtené literární texty vliv na způsob našeho uvažování? Existuje vysledovatelný rozdíl mezi čtením v duchu a nahlas? A v neposlední řadě - je vůbec možné vnímat audioknihy „rovnocenně" ve srovnání s knihami tištěnými? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat s paní lektorkou. 

25. 11. Příběhy žítkovských bohyní
Lektor: PaedDr. Josef Hetych 

Zamyšlení nad prozaickou a dramatickou tvorbou brněnské spisovatelky, publicistky a historičky umění Kateřiny Tučkové

 9. 12. Metafory, kterými (nás) řídí: expresivita v projevech současných politiků
Lektor: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph. D.

Politici nejsou jen "translátory" určité ideologické doktríny a nepředávají pouze suché informace. Veřejná image současného politika musí reprezentovat jeho osobnost a charisma, klade důraz na vytváření originálního obrazu každého politika, aby si ho voliči zapamatovali a věnovali mu pozornost. V politické komunikaci tak slyšíme kategorické soudy, sporná hodnocení i expresivní a emotivní výrazy, žargon či anekdoty. Mezi důležité prostředky ovlivňování voličů patří pojmové metafory. Přednáška se pokusí odpovědět na otázky, jaké metafory (a proč zrovna ty) volí současní čeští politici pro manipulaci s veřejným míněním ve třech pojmových oblastech: korupce, Czexit (návrh na vystoupení České republiky z Evropské unie), resp. místo České republiky v Evropě vůbec, a uprchlická krize

Hezky česky 1. pololetí 2020

30. 1. Skupina XXVI – Básnici přírodní spirituality

Lektor: Aneta Krejčík Plšková

Skupina XXVI působí v české literární kultuře od roku 1982. Byla založena Romanem Szpukem jako uskupení katolicky zaměřených literátů a jiných umělců. Beseda je zaměřena na vývoj skupiny do současnosti, kdy členy více než jednotná poetika pojí přátelské vazby.

 

27. 2. Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury

Lektor: Mgr. Pavel Mertelík

Českoslovenští legionáři po sobě zanechali rozsáhlou literární pozůstalost, ve které zachytili nejen vlastní boj za svobodný stát Čechů a Slováků, ale i mnohé ze svých idejí.

Legionářská literatura, jak tuto legionářskou literární pozůstalost nazýváme, dosáhla největšího rozmachu ve 20. a 30. letech minulého století, ale již po roce 1938 začala poměrně rychle mizet z české literární scény. Vzhledem ke své podstatě nemohla být akceptována totalitními režimy, které po pádu první republiky nastoupily k moci.

Jaké měla v době vzniku tato literatura funkce? Může nám její četba něco podstatného přinést i v dnešní době? Nejde jen o romány psané bez umu nebo snad „lživé legendy masarykovsko-benešovské kliky zaprodané kapitalistickým imperialistům“? A jak vlastně legionáři zobrazují sami sebe?

 

26. 3. Proměny a stálice v jazykové poradně

Lektor: Mgr. Klára Dvořáková

Již od roku 1936 nabízí jazyková poradna (v dnešní době pod záštitou Ústavu pro jazyk český) své služby zvídavým mluvčím češtiny. Během více než osmdesáti let prošlo jazykové poradenství různými změnami, poslání jazykové poradny však zůstává stejné – poskytovat poučení a doporučení v oblasti jazyka těm, kdo o ně požádají. Přednáška se proto zaměří jak na historii jazykové poradny, tak na její současnou činnost. Posluchači se mj. dozvědí, co všechno zajímá tazatele jazykové poradny a s jakými obtížemi se její zaměstnanci při své práci setkávají. Představeny budou též internetové zdroje, kde si posluchači budou moci dohledat další poučení a zajímavé informace o češtině. 

        

23. 4. Ota Pavel – reportér a „pábitel“

Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Ota Pavel se stal známým autorem nejprve v žánrové oblasti  sportovní prózy, a to originálními portréty sportovců své doby. Schopnost postihnout osobitým jazykem a stylem obecné hodnoty života i jedinečnost událostí a charakterů  rozvinul však v plné míře až ve vzpomínkových prózách Smrt krásných srnců  a Jak jsem potkal ryby     

 

14. 5. Jan Kořínek – Staré paměti kutnohorské

Lektor: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.

Jan Kořínek (1626-1680) vytvořil spis, ve kterém se zabývá dějinami dolování a mincovnictví i někdejším každodenním životem Kutné Hory, druhého nejvýznamnějšího města v Království českém, a to hned po Praze. Pozoruhodná je i jazyková stránka díla, v němž autor využil více vrstev dobového barokního jazyka. Nejde však, jak by se mohlo zdát z názvu, o dílo vytvořené z vlastních vzpomínek autora, ale o rozsáhlé pojednání dějepisné (kniha sestává z dvaceti kapitol). Jan Kořínek využil řady historických spisů, hlavně kronik z období předbělohorského, i archivních dokumentů, jako jsou listiny, městské knihy a účetní materiály.

 

11. 6. Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové

Lektor: PaedDr. Josef Hetych 

Zamyšlení nad prozaickou a dramatickou tvorbou brněnské spisovatelky, publicistky a historičky umění Kateřiny Tučkové

 

Studánky 1. pololetí 2020

29. 1.           Vojtěch Zamarovský a jeho cesty historií

                    Lektor: PaedDr. Josef Hetych

 

26. 2.           Dvě odlišné osobnosti Národního divadla – Ladislav Stroupežnický a Jaroslav Kvapil

                    Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

 

25. 3.           Boxer nebo Pianista?

                    Poraďte herci Josefu Vránovi s výběrem monodramatu – ukázky z her Novecento
                    a Cikánský boxer a beseda o nich

                    Lektor:  Josef Vrána

 

29. 4.           Josef Pekař – nejenom historik, ale i filozof a znalec českého jazyka

                    Lektor:  doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.

 

27. 5.           Sibiřské Houpačky a jedovatosti

                    Lektor:  Mgr. Pavel Mertelík  

  

Hezky česky 2. pololetí 2019

19. 9.

Jiří Wolker - 120 let od narození (29. 3. 2020), 95 let od úmrtí (3. 1. 2019)

LEKTOR: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

 Malé zastavení nad dílem autora, který patřil k básnické generaci nastupující po 1. světové válce, autora, který originálně přispěl k proměně jazyka a stylu moderní české literatury, ale také autora, jehož osobnost a dílo vyvolávají i po stu letech diskuse.

 

24. 10.

Z(a)tracený Blatný

LEKTOR: Mgr. et MgA. Eva Hadravová

Dvacátého prvního prosince 1919 se narodil básník, který literaturu nejen tvořil, ale svým uměleckým posláním doslova žil. Coby prvorepubliková „vycházející hvězda“ poezie, chráněnec Vítězslava Nezvala, byl všemi obdivován a mnozí mu předpovídali více než slibnou kariéru. Dějinné okolnosti komunistického puče ho však přiměly opustit svou rodnou zemi, která ho pak na několik desítek let vymazala z dějin literatury. V letošním roce si připomínáme sté výročí narození Básníka Blatného, na čas ztraceného i zatraceného geniálního umělce. Přednáška přiblíží jeho pozoruhodný životní příběh společně s ukázkami autorových veršů.

 

7. 11.

O komplimentech v češtině

LEKTOR: Mgr. Klára Dvořáková                     

http://www.ujc.cas.cz/zakladni-informace/pracovnici/dvorakova-klara.html

 Ty jo, dobře ty! To vypadá krásně. Moc mi to chutnalo. Koho by taková chvála nepotěšila? Komplimenty jsou běžnou součástí naší každodenní komunikace, ať už je skládáme lidem v našem okolí, nebo jsme jejich vděčnými příjemci. Proč si komplimenty skládáme? V jakých situacích komplimenty běžně zaznívají? Jak na ně reagujeme? A jak se dají  vůbec zkoumat? Odpovědi na tyto otázky a ještě více se dozvíte  v přednášce, jež představí výsledky výzkumu zaměřeného na skládání komplimentů v rozhovorech mezi rodinnými příslušníky a přáteli. 

 

5. 12.

Vojtěch Zamarovský a jeho cesty historií

LEKTOR: PaedDr. Josef Hetych  

 V prosincovém setkání se vydáme na literární cesty s historikem a spisovatelem Vojtěchem Zamarovským po stopách antických památek a kultur, s nimiž se autor detailně seznamoval na studijních pobytech v Řecku, Egyptě, Itálii, Turecku, Iráku, USA a Rusku.

 

Studánky 2. pololetí 2019

  

30. 10. Prózy Vladislava Vančury

                        Lektor: PaedDr. Josef Hetych 

27. 11. Nad texty Nerudových Povídek malostranských

                        Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

4. 12. Písemné poselství čs. legionářů, které bylo umlčeno

                     Lektor:  Mgr. Pavel Mertelík  

Program ke stažení v pdf

Hezky česky 1. pololetí 2019

Oblíbený cyklus literárních přednášek a programových setkání přichází s další nabídkou pro své posluchače. V 1. pololetí 2019 se můžete těšit na tato témata a lektory:

– 31. ledna
Rétorika v toku staletí 
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
Věda o umění zvaná rétorika má své kořeny ve starověkém Řecku, kde byl kladen důraz na to, kdo to říká a co říká. Vydejme se na výlet do dávné historie, dozvíme se o proměně podob a funkcí rétoriky v souvislosti s historickými a kulturními proměnami evropských společenství od 5. století před naším letopočtem do současnosti.
 
   
– 28. února
Nahlas o hlase. Interaktivní exkurz do české fonetiky
Přednáší: Bc. et Bc. Eva Hadravová
 
Hlasová výchova a rétorika bude tentokrát představena formou dílny s praktickým představením fonetické vlastnosti češtiny – zapojit se mohou všichni návštěvníci a společně se vydáme za poznáním jednotlivých  vlastností našeho hlasu a naší mateřštiny včetně zmínění různých rétorických nešvarů. 
 
 
– 28. března
Současná polská literatura v překladech
Přednáší: Mgr. Zuzana Martínková
 
Znáte současnou literaturu našich severních sousedů? Nechte se okouzlit poetikou knih současné hvězdy evropského literárního nebe Olgou Tokarczukovou, reportážemi Mariusze Szcygieła nebo uměleckou tvorbou „zlobivého dítěte“ polské kultury Doroty Masłowské. Nejen jejich tvorba je českému čtenáři dostupná v kvalitních překladech, a dokonce i v podobě populárních audioknih.
 
 
– 25. dubna
Je Sever něco jiného než detektivka? 
(přednáška o současné severské literatuře)
Přednáší: Mgr. Kateřina Krištůfková
 
Odpovědi na otázky, zda je Sever něco jiného než detektivka, jak se vyznat v záplavě detektivek, jaké jsou současné trendy v severské literatuře a na některé další, se dozvíme na setkání s překladatelkou, redaktorkou a korektorkou Kateřinou Krištůfkovou.
 
 
– 16. května
Prózy Vladislava Vančury
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
 
V květnovém setkání se dozvíme mnoho o  jazyku a stylu tvorby Vladislava Vančury, jehož dílo je obrazem autorovy literární všestrannosti. Svůj umělecký talent ukázal jako prozaik, dramatik, publicista, filmový scénárista a režisér. 
 
 
– 6. června
František Vladislav Hek. I malá města či vesnice zrodily české vlastence
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.
 
I malá města či vesnice zrodily české vlastence. V červnovém setkání si připomeneme 250. výročí narození českého vlastence a buditele Františka Vladislava Heka v zamyšlení nad jeho životními osudy a tvůrčími činy.
 

Setkání se konají vždy ve čtvrtek od 17 hod.
univerzální sál knihovny, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice

Vstupné na jednotlivá setkání: 50 Kč

Program ke stažení v pdf


Studánky

Cyklus literárních přednášek, které připravujeme ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic. 

V 1. pololetí roku 2019 se můžete těšit na tato témata a lektory:

– 30. ledna
Vítězslav Nezval – známý, neznámý
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
 
– 27. února
Padlým v dáli – Dašice a první světová válka
Přednáší: Ing. Alena Janáková
 
– 27. března
Antoní Sova – básník mnoha barev a tónů
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
 
– 24. dubna
I když nepsal česky, stal se jedním z nejvýznamnějších tvůrců české obrozenské vědy
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.
 
– 29. května
„Nejdeš mi z hlavy jako verš...“
(výběr z milostné a lyrické poezie českých básníků)
Přednáší: Josef Vrána
 

Přednášky probíhají vždy ve středu od 14 hod.
Seniorcentrum, Pospíšilovo náměstí, Pardubice

Program ke stažení v pdf

Více informací:
Zuzana Nobilisová, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz, tel: 466 531 240