Služby


Kurzy pro veřejnost

Bookstart - S knížkou do života

V rámci projektu Bookstart - S knížkou do života nabízíme rodičům informace a programy pro všestranný vývoj jejich dětí. Zaměřujeme se zvláště na práci s textem a knížkami pro nejmenší čtenáře. Knížky jsou totiž pro děti jednou z možností, jak poznávat svět kolem sebe, ale i sebe sama, jak objevovat krásu jazyka, jak si rozšířit slovní zásobu i rozvinout fantazii a estetické cítění.
Přihlásit se můžete kdykoli na recepci Krajské knihovny v Pardubicích. Rodičům, kteří registrují své dítě v období do jednoho roku, nabízíme průkazku do knihovny pro dítě do tří let zdarma, zvýhodněné vstupné na program pro rozvoj řeči a pohybu a dále také besedy s odborníky, tipy na kvalitní literaturu pro děti předškolního věku a rady, inspiraci a praktickou pomoc s rozvojem čtenářství.

Programy pro rodiče s dětmi:

Minizpívánky

Program pro rozvoj řeči a pohybu: první říkanky, písničky a hudební zážitky

klubovna dětského oddělení | 9.30–10.00 hod.
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11. a 3. 12. 2019

Besedy s odborníky

univerzální sál knihovny | 16.30–18.00 hod.

18. 9.     dětská psycholožka Mgr. et Mgr. Vanda Štědrá
              Význam písní a říkadel pro raný vývoj dítěte

17. 10.   instruktor první pomoci Mgr. Tomáš Kroulík
             První pomoc u dětí

21. 11.   logopedka Mgr. Martina Sádovská
             Logopedie a rozvoj řeči

12. 12.   pediatrička MUDr. Drahomíra Peřinová
             Vývoj dítěte od narození

Projekt Bookstart – S knížkou do života realizuje Krajská knihovna v Pardubicích pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ing. Romana Línka, MBA

Akademie volného času 2019

Další Akademie volného času se bude věnovat především psychologii a zdravému životnímu stylu.

Prodej permanentek:
Prodej permanentek bude probíhat v červnu ve vestibulu (šatně) Krajské knihovny v Pardubicích, a to ve středu 12. a 19. června od 15 do 18 hodin a v úterý 25. června od 9 do 12 hodin.

Cena 

1 cyklus přednášek

200 Kč

2 cykly přednášek

400 Kč

Jednotlivá přednáška

(vstupné se vybírá před začátkem přednášky, pokud není sál plně obsazen)

60 Kč

 

Program:

Přednášky se budou konat v univerzálním sále vždy od 16 do 18 hodin.

Zdravý životní styl 1

 • 2/10 Hanka Binková - Podzim z pohledu FYTOTERAPIE 
  Bylinky a jejich užití pro podzimní ne/čas z pohledu klasické a alternativní medicíny.
 •  9/10 Petra Poloková - Jak ovládat své myšlenky a emoce? Co nám napovídají?    
 •  16/10 Ing. Otakar Morávek  - Potravinové doplňky - pomoc nebo podvod?
 •  23/10 Mgr. Tomáš Kroulík - První pomoc 
   Workshop je určen pro každého, kdo si není jistý, jak by v případě nutnosti poskytl první pomoc. Znalost základních postupů by měla patřit do výbavy každého člověka. Právě tyto znalosti vám nabízíme v tomto workshopu.
 •  30/10 Helena Vontorčíková - Pro klidnější mysl aneb Jak na černé myšlenky?

Zdravý životní styl 2

 • 6/11 Zavadilová Jitka - Obličejová jóga 
  Workshop a povídání z pohledu fyzioterapeutického a omlazovacího. Jejími klienty jsou nejen ženy, které touží udržet si krásu tváře a cíleně posílit svaly obličeje, ale též lidé po obrnách, mrtvicích apod. Téma obličejové jógy je velmi populární:) Její kurzy jsou namíchány jako dobrý koktejl z harmonické kombinace náročného cvičení s pořádnou dávkou legrace smile
 •  13/11 Ing. Otakar Morávek - Stáří… Nebojme se stáří aneb Jak ho pochopit, přijmout a spřátelit se s ním?
 •  20/11 MUDr. Jan Voženílek - O psychosomatice a meditaci
   Co je psychosomatika a jaký vliv má meditace na naše tělo a mysl? Dá se jí  ovlivnit naše zdraví? Vyzkoušíme…smile
 •  27/11 Mgr. Marta Hubačová - Jaké tuky a sladidla upřednostnit v adventním čase
 • aneb Jak zdravě péct vánočních dobroty?
 •   4/12 Hanka BINKOVÁ - ZIMA - Byliny a jejich užití pro dlouhé období zimy
    Jak a čím posílit imunitu? Z pohledu klasické a alternativní medicíny.

Pravidla pro přijímání přihlášek:

• Účastník AVČ musí být starší 16 let.
• Každý účastník obdrží průkaz.
• Na každém průkazu bude uvedeno jméno účastníka a seznam zaplacených přednáškových bloků.
• Průkazem se bude účastník prokazovat při příchodu na přednášku.
• Pokud si účastník zapomene průkaz, může být požádán o prokázání totožnosti.
• Průkaz účastníka AVČ opravňuje nositele jen k účasti na zaplaceném bloku přednášek.
• Přihláška musí být vyplněna na místě a při přihlášení musí být zaplacen registrační poplatek.
• Registrační poplatek je nevratný.

Více informací: Eva Slavíková, e.slavikova@knihovna-pardubice.cz, 702 050 057, Monika Doležalová, m.dolezalova@knihovna-pardubice.cz, 702 284 846

 Akreditovaný kurz pro sbormistry na rok 2019

Název vzdělávacího programu: Zvyšování kompetencí učitelů HV na ZŠ, SŠ a ZUŠ v oblasti práce s pěveckými sbory I

Místo konání: Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, Pardubice, univerzální sál (2. p.)

Hodinová dotace:
 5 sobotních lekcí, každá lekce 5 vyučovacích hodin v čase 11:00 – 16:00 hodin

Závazná přihláška ke stažení zde.

Více informací obdržíte zde: hudební oddělení, tel.: +420 466 531 243
Denisa Machů, mobil: +420 792 363 302, d.machu@knihovna-pardubice.cz
Lucie Jirglová, mobil:  +420 702 250 478, l.jirglova@knihovna-pardubice.cz


Přehled témat a jejich anotace:

(ke stažení zde)

23. února 2019,  5 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. Eva Šeinerová, zakladatelka a umělecká vedoucí Sborového studia Permoník, držitelka Ceny České hudební rady za celoživotní přínos pro rozvoj sborového zpěvu a propagaci české hudební kultury v zahraničí (2017)

Zpěv je radost. Seminář o sborovém zpěvu dětí a mládeže doplněný o praktické ukázky práce s vokálním triem zaměřený na tyto tematické okruhy:
1) práce s dětským hlasem jako interpretačním prostředkem – vedení fráze, harmonické slyšení, začátky vícehlasu
2) dramaturgie sboru – výběr repertoáru, práce s partiturou, plán koncertní činnosti
3) průběh zkoušky – nácvik nové písně, procvičování repertoáru, mimosborové aktivity
4) budování sebevědomí sboru – postavení sboru na škole a v místě působení, koncerty, soutěže

30. března 2019,  5 vyučovacích hodin 

Lektor: Mgr. Dana Pražáková, sbormistryně Svitavského dětského sboru při ZUŠ Svitavy, dětských sborů Kantiléna a Slavíček při ZUŠ Luže, dětského pěveckého sboru při ZŠ Březová nad Svitavou

Jak se rodí muzikál. Příprava dětského muzikálu se školním sborem na prvním stupni ZŠ od vzniku scénáře, překonávání nejčastějších úskalí během nastudování až po výrobu kulis a kostýmů. Seminář s praktickou dílnou a nácvikem částí vybraného muzikálu.


  21. září 2019,  5 vyučovacích hodin

Lektor: PhDr. Jan Pirner, sbormistr sboru Radost Praha, kulturně výchovný pracovník NIPOS Artama, člen Pražského komorního sboru, pracovník kabinetu hudební historie při Etnologickém ústavu AV

Sborová literatura a dramaturgie pro dětské (středoškolské) pěvecké sbory. Obsahem první části kurzu je seznámení s tvorbou vhodné dramaturgie zejména pro dětské pěvecké sbory z hlediska jejich věkového složení a vyspělosti sboru, místa konání vystoupení (koncertní síň, studio, plenér) či typu vystoupení (běžný školní koncert, soutěžní vystoupení, výchovný koncert, natáčení CD). Jeho snahou je upozornit rovněž na nejčastější dramaturgické omyly. Druhá část kurzu přináší přehled nejvýznamnějších zdrojů sborové literatury (Knihovna NIPOS, NKP, MKP, krajské knihovny, internetové zdroje ad.).


 19. října 2019,  5 vyučovacích hodin  POZOR ZMĚNA !

Lektor: MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph. D., dirigent a sbormistr souboru Piccolo coro & Piccola orchestra, sbormistr Státní opery Praha, pedagog Pražské konzervatoře, vedoucí oddělení sbormistrovství na PedF UK Praha

Nebojme se Martinů I – tematický seminář k výročí úmrtí Bohuslava Martinů, dirigentské ztvárnění, práce s pěveckou frází, problematika propojení deklamace a metra, recitativní dirigování, ukázky na skladbách např. Otvírání studánek, Romance z pampelišek, madrigaly, Čtyři písně o Marii, Petrklíč atd.


 23. listopadu 2019,  5 vyučovacích hodin  POZOR ZMĚNA !

Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph. D., přední hlasová poradkyně, pedagog katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK Praha, lektorka České společnosti pro hudební výchovu ČR

Metodika práce s hlasem I – čistota intonace a pěvecká technika, základy hlasové hygieny, péče o hlas v období mutace, rozdělení do hlasových skupin, výchova sólistů, cviky pro vnímání pocitu uvolnění, vytváření funkčního napětí, hry pro výcvik pěveckého postoje, cviky pro navození prohloubeného žeberně-bráničního dechu, elasticity a vitality dechového aparátu, navození hlavové rezonance a měkkého hlasového začátku, vyrovnávání barvy hlasu (vokálů, hlasových poloh), cvičení na rozšiřování hlasového rozsahu.