O knihovně


WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně - budově KK na adrese Pernštýnské náměstí čp. 77, 530 02 Pardubice, v kanceláři RPI v přízemí, eventuálně v kanceláři personálního oddělení v II. NP u příslušné osoby. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení
  2. písemně na adresu Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, 530 02 Pardubice s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ ve vestibulu podatelny,
  3. telefonicky na telefonním čísle 466 531 265 nebo 466 531 248. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele zaznamenán do písemné podoby,
  4. elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@knihovna-pardubice.cz

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému Krajské knihovny kraje jsou Irena Judová, vedoucí odd. půjčoven a Šárka Tichá, personální oddělení.    

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a tuto skutečnost oznámila.“